KLAUZULE INFORMACYJNE DANE OSOBOWE GENATA EUROPEAN GOODS

w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej zawarte są informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

DANE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KLAUZUL INFORMACYJNYCH O PRZETWARZANIU DANYCH:

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych jest GENATA EUROPEAN GOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Młodzieńcza, nr 14, 03-655, Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000506169, REGON: 147200363, NIP: 5272712757 zwana dalej jako ADO.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się poprzez  e-mail: odo@genata.biz,  +48 (85) 742 05 46, ul 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 42.

Klauzula nr 1 dla użytkowników strony internetowej www.genata.biz

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

 

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAW PRAWA PRZETWARZANIA 

OKRES PRZECHWYWANIA

1) korzystanie ze strony sklepu  i zapewnienie jej prawidłowego działania

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej, optymalizacji funkcjonalności strony

12 miesięcy od ostatnich odwiedzin strony

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

Okres przedawnienia ustalony na podstawie danego roszczenia i wg. właściwych przepisów prawa

 

 

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT.

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać ze strony internetowej GENATA Bez podania swoich danych, nie możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.

Klauzula nr  2 dla KUPUJĄCYCH – KLIENTÓW GENATA

1.Twoje  dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a)   wykonania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),

b)    realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na: ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, marketingu własnych produktów lub usług ADO, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zakupem (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)

c)dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Okres przedawnienia ustalony na podstawie danego roszczenia i wg. właściwych przepisów prawa – maksymalnie 6 albo 10 lat od wykonania umowy w zależności od rodzaju i daty powstania roszczenia.

3. Odbiorcą Twoich danych będą:  przewoźnicy  lub pośrednicy  realizujący przesyłki na zlecenie ADO, podmiotom obsługującym płatności ADO (w tym banki), podmioty wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, dostawcy systemów informatycznych, hostingu poczty, zewnętrzne podmioty świadczące usługi rachunkowe na rzecz ADO, podmioty świadczącym na rzecz ADO usługi prawne. 

4. Przysługuje Ci prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym marketingu bezpośredniego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia / rozliczenia umowy. 

Klauzula nr 3 REKLAMACJE

1.Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:Rozpatrzenia reklamacji w związku z wykonaną umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) i  na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrzenie reklamacji oraz w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpoznania reklamacji, lecz nie dłużej niż przez 3 lata. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

3. Odbiorcą Twoich  danych będą: osoby upoważnione przez ADO (pracownicy/współpracownicy), przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie ADO, podmiotom obsługującym płatności ADO (w tym banki), podmioty świadczące usługi IT na rzecz ADO, w tym wysyłki emaili, podmioty świadczące usługi wspierające działania ADO (w zakresie napraw, punktu serwisowe, itp.), biuro rachunkowe świadczące usługi  na rzecz ADO, podmioty świadczące na rzecz ADO usługi prawne. 

4. Przysługuje Ci prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pana/Pani szczególną sytuację. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

Klauzula nr 4 DLA PRACOWNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU I WSPÓLNIKÓW KLIENTÓW  GENATA

  1.     Twoje dane zostały udostępnione ADO przez naszego Klienta/kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez ADO umowy handlowej łączącej ADO oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem/wspólnikiem.
  2.     Będziemy przetwarzali następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a)     w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b)     w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

  1.      ADO będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które ADO  uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej ADO oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
  2.      Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ADO usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 3, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów, a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.  
  3.      Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w pkt. 3. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
  4.      Masz prawo do żądania od ADO dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula nr 5 dla osób kontaktujących się z GENATA, korespondujących z GENATA

1.Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),obsługi Twojego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej i prowadzenie negocjacji, rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi         niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania korespondencji. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. 

3.  Odbiorcą Twoich danych mogą być: podmioty świadczące usługi IT na rzecz ADO, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich podmioty wspomagające obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, dostawcom systemów informatycznych, hostingu poczty, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi prawne. 

4. Przysługuje Ci prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym marketingu bezpośredniego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla prowadzenia korespondencji.